หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

พระภูมิในพระไตรปิฎก

          พระภูมิในคัมภีร์พระไตรปิฎก เล่มที่  ๒๓  หน้าที่  ๑๒๐  แบ่งเทวดา  ออกเป็น  ๘  กลุ่ม  ด้วยกัน คือ

๑.  กลุ่ม  ภุมมา
๒. กลุ่ม  จตุมหาราชิกา
๓. กลุ่ม  ตาวะติงสา หรือชั้นดาวดึงส์
๔. กลุ่ม  ยามา
๕. กลุ่ม  ตุสิตา หรือชั้นดุสิต
๖. กลุ่ม  นิมมานะระตี (นิมมานรดี)
 ๗. กลุ่ม  ประนิมมิตะระสะวัตตี
 ๘. กลุ่ม  พรหมถายิกา คือพวกพรหม เช่น สหัมบดีพรหม

          โดยนัยนี้  คฤเทวา  รุกขเทวดา  อารามเทวดา  วนเทวดา ฯลฯ  จึงเป็นเทวดาสังกัดกลุ่มภุมมา  เทวดากลุ่มภูมมา  ถือว่าเป็นเทวดาที่อยู่ใกล้ชิดมนุษย์มากที่สุด  มากกว่ากลุ่มอื่นๆ และที่นิยมเชิญมาสิงสถิต ณ ศาล  มีหลายพระองค์  เช่น

๑.  ชัยมงคลเทวดา  ผู้รักษาบ้านเรือนอาศัย
๒. สุทธิธรรมเทวดา  ผู้ลงบัญชีผู้ประกอบบุญกุศล
๓. สุทธิกะเรเทวดา  ผู้ลงบัญชีผู้ประกอบกรรมชั่ว
๔.  ชัยสนเทวดา  ผู้รักษาข้าวและเครื่องอุปโภคบริโภค
๕.  คนธรรพ์เทวดา  ผู้รักษาความสุขแห่งกรรม
๖.  นครราชเทวดา  ผู้รักษาบานประตูบ้านเรือน
๗.  เทวเถรเทวดา  ผู้รักษาสัตว์เลี้ยงทั้งปวงในบ้าน
๘.  ธรรมิกราชเทวดา  ผู้รักษาพืชผลต่างๆ
๙.   รุกขเทวดา  ผู้รักษาต้นไม้ต่างๆ
๑๐.  ภูมิเทวดา  ผู้รักษาพื้นแผ่นดินในบริเวณบ้านเรือน