หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

การเชิญเทพ ทั้ง ๓ พระองค์

เทพ  ทั้ง ๓ พระองค์  ได้แก่ 

๑.พระอิศวร หรือ พระศิวะ                                                                                               
๒.พระนารายณ์                                                                                                                 
๓. พระพรหม

การอัญเชิญเทพ  ให้มาสถิตในพิธีนั้น ๆ มีขั้นตอน ดังนี้. 
๑. เวลาอ่านโองการ  เชิญพระอิศวร  หรือ  พระศิวะ  นั้นพราหมณ์  หรือ โหราจารย์  ต้องไกวบัณเฑาะว์อยู่ตลอดเวลา  ห้ามหยุดเด็ดขาด  เมื่ออ่านโองการเสร็จแล้ว ให้เรียกเพลง หน้าพาทย์  ตระนั่ง  ที่ต้องเรียกหน้าพาทย์ตระนั่งนั้น  ก็เพราะว่า  พระอิศวร  หรือพระศิวะ  วันทั้งวัน  ท่านประทับนั่งอย่างเดียว

๒. เวลาอ่านโองการเชิญพระนารายณ์  พราหมณ์  หรือ โหราจารย์  ต้องเป่าสังข์อยู่ตลอดเวลา  ห้ามหยุดเด็ดขาด  เมื่ออ่านโองการเสร็จแล้ว  ให้เรียกหน้าพาทย์  ตระนารายณ์บรรทมศีล  หรือตระนอน  เพราะ  พระนารายณ์  ท่านทรงพระบรรทม  ชั่วกัปล์ชั่วกัลป์

๓. เวลาอ่านโองการเชิญพระพรหม  พราหมณ์  หรือ โหราจารย์  ต้องสั่นกระดิ่งตลอดเวลา  ห้ามหยุดเด็ดขาด เมื่ออ่านโองการเสร็จแล้ว  ให้เรียกหน้าพาทย์  ตระดำเนิน  หรือ ตระสันนิบาตร
ทั้ง  ๓  พระองค์นี้  ทรงหลับตาชั่วกัปล์ชั่วกัลป์   เมื่อถึงเวลาพระอิศวร  หรือ  พระศิวะ  จะทรงลืมตาขึ้นมามองโลกมนุษย์  เห็นว่ามีคนบาปมาก  ท่านก็จะเปิดตาที่สาม  ให้ไฟบรรลัยกัลป์  เผาโลกนี้ให้วอดวาย  เมื่อเผาโลกนี้เสียสิ้นแล้ว  พระองค์จะทรงเข้าญาณดั่งเดิม  แต่ก่อนที่พระอิศวร หรือพระศิวะ  จะส่งไฟมาเผาโลกนั้น  พระนารายณ์จะทรง  เสด็จอวตาร  มาปราบกลียุคก่อน  ถ้าปราบไม่ได้  จึงจะให้พระอิศวร  หรือพระศิวะ  ส่งไฟมาเผ่าโลกให้มอดไหม้จนหมด  แล้วพระพรหมจะตื่นมาสร้างโลกใหม