หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

การเรียกหน้าพาทย์

          ในพิธีไหว้ครูนั้นขาดเสียมิได้  คือ  ดนตรีไทย  เจ้าพิธีจะต้องทำการเรียกเพลง    หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า   เรียกหน้าพาทย์  ให้เหมาะสมกับเทพเทวา  ที่เจ้าพิธีเป็นผู้อ่านโองการ  เชิญมา  ต้องเรียกชัดถ้อยชัดคำ  เพราะว่า  ถ้าเรียกเพลงหน้าพาทย์ไม่ชัดแล้ว  ผู้เล่นอาจที่จะเล่นเพลงผิดก็เป็นได้  การเรียกเพลง  เจ้าพิธีควรที่จะเรียกเพลงอย่างน้อย   ๒  เพลง  เพื่อที่ผู้เล่นเพลงจะได้สามารถ  เลือกเล่นเพลง  ที่ตัวเองมีความถนัดได้ตรงตามต้องการ  เพราะว่า  ถ้าเจ้าพิธีเรียกเพลงหน้าพาทย์ไปเพลงเดียว  เกิดฝ่ายที่เล่นดนตรี  ไม่สามารถเล่นเพลงนั้นได้   จะยุ่งกันใหญ่     เพลงหน้าพาทย์  ยังแบ่งออกเป็น  ๓  ระดับ  คือ.                                                                

๑. เพลงหน้าพาทย์ธรรมดา  คือ  การตีเพลงธรรมดา  เช่น  ตระนั่ง  ตระนอน  ตระเดิน   ตระยืน ( ธรรมดา ) 

๒.  เพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง ( ห้ามเรียกผิดเด็ดขาด )  เช่น  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จ  เจ้าพิธีต้องเรียก  เพลงสรรเสริญพระบารมี  เป็นต้น  ห้ามเรียก  เพลงพระยาเดิน  หรือ  เพลงมหาชัย  ไม่ได้ 

๓.เพลงหน้าพาทย์  องค์เทพ  ต้องเน้นไปเลยว่า  นี่เป็นเพลงประจำของแต่ละพระองค์  เช่น  พระวิษณุกรรม  พระพิฆเนศวร   พระพิลาพ  เป็นต้น

          การทำพิธีกรรมไหว้ครูในสมัยนี้นั้น  มีการเรียกเพลงหน้าพาทย์  กันผิด ๆ ถูก ๆ     เนื่องจากผู้เป็นเจ้าพิธี  ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของ  การเรียกเพลงหน้าพาทย์เลย