หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

บทบูชาพระพรหม

          โอมโองการพินทุนาถัง พรหมานัง พรหมธาดามหะ เอกะปะระมัฐ ประมัฐถะ มหาอัฐถะ ทิฐถะนามัง อาทิกัปเป สุอาคาโต ปัญจะปะทุมัง ทิสวานาเย นะโม พุทธายะ วันทานัง สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ตะถาคะโต สิทธิเตโช ชะโยนิจจัง สิทธิลาโภ นิรันตะรัง สัพพะกัมมัง ประสิทธิเม สัพพะสิทธิ ภะวันตุเม