หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

ขันธ์ครูคืออะไร

           ในพิธีกรรมโบราณแท้ ๆ นั้น เรื่องของการรับขันธ์หรือส่งขันธ์นั้น จะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างทรง หรือ คนมีองค์แต่ประการใด แต่ความหมายของขันธ์ครูในพิธีกรรมโบราณ อย่างแท้จริง คือ ศีลห้า เป็นการบอกกับครู ที่เราจะเข้าไปหาท่านว่า เราจะเป็นคนดี จะรักษาศีลห้า ตามที่ครูท่านสั่ง ท่านสอน การนำของมาสักการะบูชา ครูที่ดีที่สุด สำหรับครูโบราณนั้น คือศิษย์เป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรม

๑. ก่อนที่จะเข้าหาครู ให้ครูครอบเศียรครูให้นั้น ศิษย์หรือผู้ที่จะครอบเศียรครูนั้น จะต้องจัดหาขันธ์ครู เพื่อที่จะส่งให้ครูผู้ที่จะครอบเศียรครูให้นั้น แสดงถึงความเคารพนับถือว่า ท่านเป็นครูของเรา หรือ การที่เราจะขอเข้าเป็นศิษย์ของท่าน

๒. เมื่อท่านรับขันธ์ครูจากมือเราแล้ว แสดงว่า ท่านรับเราเป็นศิษย์ในสายของท่าน แล้วท่านจะทำการจุลเจิม แล้วนำเศียรครูมาครอบให้ เมื่อท่านครอบเศียรครูให้เสร็จสิ้นแล้ว ท่านก็จะให้โอวาท ให้เราเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรม

๓. และท่านจะส่งขันธ์ครู ที่เราส่งให้ท่านครั้งแรกนั้นกลับมาให้เรา หมายถึง ครูท่านสั่งให้เรานั้น อยู่ในศีลในธรรม รักษาศีลห้าอย่าได้ขาด ในตอนนี้เป็นตอนสำคัญ ในขณะที่เรายื่นมือเข้าไปรับขันธ์ครู จากมือของครูนั้น ให้เราตั้งจิตว่า จะรักษาศีลห้านานเท่าไร แล้วแต่ไม่มีกำหนด เมื่อเราเป็นผู้กำหนดแล้วต้องทำให้ได้ตามนั้น มิฉะนั้นจะมีโทษได้ เช่นเราคิดว่าจะรักษาศีลห้า สามวัน เราก็ต้องรักษาศีลห้า ให้ได้สามวัน ดังที่ตั้งจิตไว้