หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

ความมุ่งหมายของพิธีไหว้ครู

            ๑.เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล และถวายเครื่องสักการะพลีกรรม แก่ปรมาจารย์ ทั้งหลาย ทั้งปวง ที่ท่านได้มาประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์

            ๒.เพื่อให้ผู้เรียนได้ เกิดความมั่นใจ ในการเรียนวิชานั้น ๆ เมื่อได้ผ่านพิธีกรรมการไหว้ครูมาแล้ว

            ๓.เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษ หากศิษย์ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดลงไป โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเป็น ด้านกายกรรม หรือมโนกรรมก็ตาม

            ๔.เพื่อไว้สำหรับ การเรียนศึกษาในขั้นสูงขึ้นไป จะได้เกิดสิริมงคลต่อผู้เรียน และผู้สอน

            ๕.เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติ ให้ศิษย์ระลึกนึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจ ให้ประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลในธรรม ตั้งตนอยู่ในคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์