หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากพิธีไหว้ครู

            ๑.ทำให้เกิดความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รักใคร่ปรองดองเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

            ๒.สามารถนำวิชาความรู้ที่เรียนมา ไปถ่ายทอดได้ด้วยความมั่นใจ โดยไม่ต้องกลัว ว่าจะ ผิดครู

            ๓.เป็นการสร้างศิษย์ ให้มีความเชื่อมั่น ในวิชาความรู้ ที่ได้เรียนรู้ และรับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์ กล้าที่จะแสดงออก ให้สังคมได้รับรู้ ถึงวิชาที่ตนเรียนมา (ไม่เก็บตัว)

            ๔.ทำให้เกิดความรู้กว้างขวาง และเข้าใจในพิธีกรรม การไหว้ครูนี้อย่างแท้จริง

            ๕.เกิดความสบายใจ หากได้ทำสิ่งใดผิดพลาดไป ก็จะได้เป็นการขอขมาลาโทษ ครูบาอาจารย์ ทุก ๆ ท่าน ในพิธีไหว้ครูนี้